Privacy policy

1. Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Homestudios. In deze verklaring beschrijven wij hoe Homestudios omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Homestudios respecteert je privacy en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

2. Contactgegevens

Homestudios
Proostwetering 31
3543 AB Utrecht
030 659 8944Homestudios is een onderdeel van BAM Bouw en Vastgoed Nederland B.V.
Matthijs Misset is de Privacy Officer van BAM Bouw en Vastgoed Nederland B.V. Hij is te bereiken via privacy@bam.com.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Homestudios verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, gespecificeerd per fase van de woonreis:Mijn Homestudios vóór aankoop (je hebt nog geen woning gekocht, maar wel een account aangemaakt op Mijn Homestudios om de mogelijkheden van je favoriete bouwnummers te ontdekken)

- Aanspreeknaam

- E-mailadres

- Wachtwoord

- IP-adres

- Gegevens over je browseractiviteiten op onze website

- Optioneel: Voor- en achternaam

- Optioneel: Profielfoto

- Optioneel: Voorkeuren bouwnummers en woonvoorkeuren

Mijn Homestudios voor kopers (je hebt een woning gekocht en door je account te activeren heb je toegang tot Mijn Homestudios voor kopers)

- Bij het koopcontract verstrekte persoonsgegevens

- Kopersopties

- Correspondentie met Homestudios

- Optioneel: Introductie en foto huishouden

- Optioneel: Correspondentie met buren op forum

Mijn Homestudios voor bewoners (je woont inmiddels in je nieuwe thuis)

- Reeds verstrekte persoonsgegevens

4. Doelen en grondslagen

Homestudios verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je de mogelijkheid te bieden een Homestudios account aan te maken;
- Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- Contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
- Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening;
- Homestudios analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Homestudios verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met jou, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Homestudios of onze partners, tenzij jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

5. Bewaartermijnen

Homestudios bewaart jouw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Homestudios te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wanneer je bij het aanmaken van een Homestudios account jouw persoonsgegevens verstrekt aan Homestudios, en uiteindelijk geen woning koopt, zal Homestudios deze gegevens na een periode van drie jaar verwijderen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Homestudios deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om banken, verzekeraars, ICT dienstverleners, accountants, adviseurs en onderaannemers. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Homestudios blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Homestudios jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

7. Cookies en vergelijkbare technieken

Homestudios gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Homestudios gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze cookie policy: https://privacy.bam.com/nl/koninklijke-bam-groep/cookiebeleid.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Homestudios en heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jouw genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@bam.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van je persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

9. Klachtenprocedures

Als je een klacht hebt over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van jouw rechten op grond van de wet, kun je contact opnemen met de Privacy Officer.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Beveiliging

Homestudios neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bam.com.

Utrecht, 05-01-2021